Privacyverklaring

Marije Maakt Helder (KvK 82364664) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 21 mei 2021.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marije Maakt Helder verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt: 

  • NAW-gegevens
  • E-mailadres(sen) 
  • Telefoonnummers
  • Geboortedatum en geslacht
  • Bankrekeningnummer
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Marije Maakt Helder verwerkt: 

  • Gegevens over jouw gezondheid

Grondslag 

Marije Maakt Helder verwerkt jouw persoonsgegevens om haar dienstverlening uit te kunnen oefenen. Handelingen die hieronder vallen zijn: 

– Het afhandelen van jouw betaling 

– Verzenden van een nieuwsbrief 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en/of diensten bij je af te leveren

– Marije Maakt Helder analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

– Marije Maakt Helder verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor onze belastingaangifte. 

Indien gegevens worden verwerkt over jouw gezondheid, zal Marije Maakt Helder hier expliciet toestemming voor aan je vragen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Marije Maakt Helder verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marije Maakt Helder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn

Marije Maakt Helder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marije Maakt Helder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@marijemaakthelder.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marije Maakt Helder gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die zij gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Marije Maakt Helder hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marije Maakt Helder en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Marije Maakt Helder een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@marijemaakthelder.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Marije Maakt Helder jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Marije Maakt Helder reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Marije Maakt Helder wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons